Privacy Voorwaarden – On My Mind

OnMyMind, gevestigd aan Mgr Borretstraat 11, 5375 AA Reek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Inezvangils@on-my-mind.nl

Mgr Borretstraat 11, 5375 AA Reek

06-42267350

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OnMyMind verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze services en wij die nodig hebben. We zullen onze beperken tot slechts die gegevens die we ook echt nodig hebben.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van de overledene die wij verwerken (als je ze hebt ingevuld):

- Voor- en achternaam

- BSN-nr

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens van locatie van overlijden

- Gewicht en elleboogmaat optioneel

- Naam eventuele partner

Van de gebruikers van het platform vragen we:

- Emailadres

Indien deze ook bestellingen doet, vragen we:

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BSN nr indien wij aangifte van overlijden bij de gemeente verzorgen

We verwerken

- Gegevens over activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via inezvgils@on-my-mind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OnMyMind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de belangrijkste doelen:

  1. je wensen vast te kunnen leggen voor je toekomstige uitvaart en alles wat daarmee samenhangt;
  2. je te helpen zelf een uitvaart te regelen;
  3. nazorg in de periode na de uitvaart voor nabestaanden te kunnen aanbieden.

Dat betekent dat wij daarvan afgeleid jouw gegevens gebruiken voor:

- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- jouw betaling kunnen afhandelen

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- aflevering van goederen en diensten op het juiste afleveradres

- OnMyMind volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- OnMyMind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor aangifte bij derden (aangifte van overlijden bij gemeenten bijvoorbeeld).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OnMyMind verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zij ontvangen alleen de relevante gegevens in onze opdracht. Wij hebben met hun een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

OnMyMind bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

  1. Wij bewaren het dossier van de overledene met de daarbij behorende gegevens 7 jaar ivm de fiscale bewaartermijn van de financiële gegevens.
  2. Alle andere dossiers zullen we iedere 2 jaar opnieuw expliciete toestemming op vragen. Uiteindelijk geldt hier ook regel 1 met toestemming voor dat iemand overleden is.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OnMyMind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OnMyMind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OnMyMind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar inezvgils@on-my-mind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . OnMyMind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OnMyMind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via inezvgils@on-my-mind.nl